2017-11_PlatformNewLogo-O-png4.png
杭州高端住宅 (保密)

杭州高端住宅 (保密)

E._Photo - 43.jpg

杭州 浙江省 | 中國

業主: 萬科集團
基地面積:5 公頃
服務內容:概念至擴初設計
 

a_Photo - 5.jpg
E_Photo - 44.jpg
f_Photo - 57.jpg
G_Photo - 65.jpg
A_Photo - 10 (2).jpg
J_PHOTO99.jpg
E_Photo - 49 (2).jpg
Hangzhou Premium Residential Landscape (Confidential)

Hangzhou Premium Residential Landscape (Confidential)

NINGBO SHOPPING MALL

NINGBO SHOPPING MALL